TERMÍN POBYTU / PRONÁJMU - VŽDY SI OVĚŘTE DOSTUPNOST SLUŽBY - po telefonu anebo emailem

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - PRODEJ

TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY PLATÍ PRO NÁKUP V INTERNETOVÉM OBCHODĚ : WWW.VACHERIA.CZ
PODMÍNKY BLÍŽE UPŘESŇUJÍ PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO A KUPUJÍCÍHO:

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím objednávky přes internetovou stránku www.vacheria.cz slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Společnost: Vacheria s.r.o.
IČ: 03701166

společnost je zapsaná u:C 35024 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
sídlo společnosti: Kletečná 10, 410 02 Lovosice
kontaktní e-mail: info@vacheria.cz
tel: +420 605 837 727

Bankovní spojení ČSOB BANKA: 298794922/0300
(dále jen prodávající)

Případné reklamace řešíme na adrese: Kletečná 10, 410 02 Lovosice

INFORMACE

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

         3.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím obchodu www.vacheria.cz jsou považovány za závazné. Objednáním zboží kupující stvrzuje, že se seznámil s  těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

         3.2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva nabývá platnosti v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
         3.3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
         3.4. Místem dodání zboží je adresa dodání uvedená kupujícím v objednávce.
         3.5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
         3.6. Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vacheria.cz kupující dává prodávajícímu souhlas shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

CENA A ZPŮSOB PLATBY

     Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
  • bankovním převodem na účet poskytovatele: 298794922/0300
  • dobírkou
Úhradou ceny se objednávka stává závaznou. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Povinnost evidence se týká plateb uskutečněných platbou platební kartou online, netýká se plateb uskutečněných bankovním převodem nebo platbou složenkou přímo na účet poskytovatele.  


DODACÍ PODMÍNKY:

DOBA DODÁNÍ ZBOŽÍ JE VŽDY UVEDENA PŘÍMO U DANÉHO PRODUKTU

ZPŮSOB DORUČENÍ:
  • Česká pošta
  • Osobní odběr - Kletečná 10, 410 02 Lovosice - vždy po předchozí dohodě
ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KUPUJÍCÍHO:
V případě nutnosti a dotazů nás prosím kontaktujte na email: info@vacheria.cz

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů (Vajíčka, med) u zboží, které je určené k rychlé spotřebě lze odstoupit od smlouvy do 4 dnů ( microgreens, kozí výrobky) od převzetí zboží. Bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá v určené  lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést číslo objednávky, jméno a příjmení, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Zboží vracejte na adresu: KLETEČNÁ 10, 410 02 LOVOSICE 

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 30 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. 

 

Obchodní podmínky - PRONÁJEM SAUNY

Práva a povinnosti mezi pronajímatelem a nájemcem neupravené těmto VOP, ani písemnou smlouvou se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a je-li smluvní stranou spotřebitel, také zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Tyto VOP jsou pro nájemce závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s pronajímatelem, tedy od okamžiku, kdy je mezi pronajímatelem a nájemcem učiněno jakékoliv právní jednání písemnou formou.

Nájemce přijímá a uznává následující VOP jako závazné. Tyto VOP jsou uveřejněny na internetové adrese pronajímatele www.vacheria.cz

Nájemce – tento pojem zahrnuje jak spotřebitele, tak nájemce vystupujícího při uzavírání nájemní smlouvy s pronajímatelem.

Sauna - předmět pronájmu

VOP – tyto všeobecné obchodní podmínky.

Jistina – záloha na nájemné složená nájemcem při převzetí sauny nájemcem.

NÁJEMNÍ SMLOUVA

Nájemní smlouva uzavíraná s nájemcem je uzavřená a závazná okamžikem podepsání nájemní smlouvy poslední ze smluvních stran.

Povinnou přílohou objednávky dle bodu 3.2 VOP je seznam osob, které budou se saunou manipulovat ( obsluhovat saunová kamna). Nájemce musí být řádně proškolen včetně všech uvedených osob. 

Nájemní smlouvu lze měnit písemnou, telefonickou i elektronickou formou.

Veškerá e-mailová komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem musí probíhat na e-mailových adresách pronajímatele, tj. přijatých/odeslaných z domény @vacheria.cz a e-mailových adresách nájemce uvedených v nájemní smlouvě, popř. objednávce dle bodu 3.2 VOP. V opačném případě tato e-mailová komunikace pronajímatele nezavazuje.

Předmět nájmu odveze pronajímatel nájemci na místo určení. Nájemce v nájemní smlouvě uvede místo umístění předmětu pronájmu. Nájemce nesmí předmět pronájmu převážet bez souhlasu pronajímatele.  Pronajímatel účtuje přistavení předmětu nájmu na místo určení. Cena přistavení je ve výši 10 km/hod. Nájemce musí počítat s tím, že bude platit cestu 4x. 

NÁJEMNÉ

Pokud není písemně sjednáno jinak, řídí se výše nájemného cenami uvedenými v ceníku pronajímatele platném ke dni uzavření nájemní smlouvy. Ceník je dostupný na internetové adrese pronajímatele, nájemné je v něm uvedeno včetně DPH.

Pronajímatel účtuje nájemné dle cen platných v době uzavření nájemní smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nájemné je splatné ihned při převzetí sauny.

Pronajímatel se s nájemcem dohodnou na některé z těchto variant způsobu úhrady:


   a) bezhotovostní převod na účet pronajímatele na základě jím vystaveného daňového dokladu.

V případě bezhotovostního převodu se nájemné považuje za uhrazené okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu pronajímatele uvedeného na daňovém dokladu.

Pronajímatel je oprávněn požadovat po nájemci při předání sauny nájemci složení peněžní částky ve výši uvedené v ceníku zveřejněném na internetové adrese pronajímatele (dále jen „Jistina“), která je splatná okamžikem uzavření nájemní smlouvy. 

PRÁVA A POVINNOSTI NÁJEMCE

Nájemce je povinen:

a) užívat saunu jako řádný hospodář k obvyklému účelu v souladu s nájemní smlouvou a těmito VOP,

b) po dobu nájmu provádět běžnou údržbu pronajaté sauny.

c) poučit osoby, které budou pronajatou saunu užívat o jejím provozu, manipulaci s ní, údržbě a bezpečnostních podmínkách,

d) dodržovat bezpečnostní a jiné závazné předpisy při užívání sauny.

e) nezřídit třetí osobě užívací právo k pronajaté sauně bez písemného souhlasu pronajímatele, v opačném případě má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit,

f) neprovádět na pronajaté sauně žádné změny nebo úpravy (vyjma běžné údržby),

g) umožnit pronajímateli, oznámí-li to alespoň 1 den předem, přístup k pronajaté sauně za účelem provedení potřebné opravy, údržby  nebo kontroly, zda je užíváno k obvyklému účelu a v souladu s nájemní smlouvou,

h) ihned oznámit poškození, zničení, ztrátu nebo odcizení nářadí pronajímateli,

i) vrátit pronajímateli saunu řádně a včas, tj. provozuschopné a kompletní, očistěné, ve stavu, v jakém ho nájemce převzal vzhledem k obvyklému opotřebení.

j) v sauně je výslovně zakázáno polévat (stříkat) vodu na celé prosklené čelo sauny. 

V případě nevrácení svěřené sauny se nájemce tímto zavazuje uhradit pronajímateli vzniklou škodu ve výši nákladů, které pronajímatel vynaložil na pořízení předmětné sauny.

Nájemce uzavřením nájemní smlouvy stvrzuje, že byl řádně seznámen s obsluhou a bezpečnostními předpisy při používání sauny.

PRÁVA A POVINNOSTI PRONAJÍMATELE

Pronajímatel je povinen:

a) přenechat nájemci pronajatou saunu tak, aby ji mohl užívat k ujednanému nebo obvyklému účelu,

b) zajistit nájemci nerušené užívání sauny po dobu nájmu.

Pokud je sauna při vrácení poškozena, zavazují se pronajímatel a nájemce sepsat „ Protokol o vrácení“, kde se stanoví rozsah poškození, pronajímatel vyhotoví fotografie poškozených částí. Sauna bude následně převezena do sídla společnosti a opravena. Po sepsání zmíněného protokolu je pronajímatel oprávněn požadovat po nájemci složení částky odpovídající jistině stanovené dle ceníku pronajímatele, kterou je pronajímatel oprávněn použít na úhradu škody způsobené nájemcem na pronajatém nářadí. Složením uvedené částky nájemcem není dotčeno pronajímatelovo právo na náhradu škody v plné výši vůči nájemci.

Pronajímatel neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost odvozu/přistavení sauny, byl-li sjednán, v důsledku vyšší moci.

UKONČENÍ SMLOUVY

Pronajímatel může od nájemní smlouvy odstoupit krom zákonných důvodů, také tehdy, jestliže je nájemce v prodlení s úhradou jistiny, dále v případě hrubého porušení nájemní smlouvy nájemcem (např. nájemce užívá saunu v rozporu s poučením pronajímatele nebo k jinému než obvyklému účelu).

Nájemce je povinen platit pronajímateli nájemné i po skončení nájmu, dokud je v prodlení s vrácením sauny.

Pokud je nájemce v prodlení s vrácením sauny déle než 30 dní je nájemce povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč.

V případě odstoupení od nájemní smlouvy po složení jistiny, vrátí pronajímatel nájemci složenou jistinu (vyjma případu dle odst. 8.6 VOP) poníženou o částku odpovídající nájemnému za saunu za dobu, po kterou měl nájemce saunu u sebe a částku odpovídající vzniklé škodě. Jistina ve výši dle předchozí věty bude vyplacena nájemci ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení odstoupení od nájemní smlouvy adresátovi, ne však dříve než bude nájemcem sauna vrácena pronajímateli 

V případě zcizení sauny  se složená jistota nájemci nevrací.

Nezaplacení nájemného ani ve lhůtě do 15 dnů po splatnosti se považuje za porušení nájemní smlouvy podstatným způsobem.

Nájemce má právo nájem vypovědět i bez udání důvodu s výpovědní dobou 10 kalendářní dnů. Výpovědní době počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém byla pronajímateli doručena písemné výpověď.

INFORMACE O ŘEŠENÍ SPORŮ A DOHLEDU

Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje pronajímatel prostřednictvím elektronické adresy info@vacheria.cz.  Informaci o vyřízení stížnosti spotřebitele zašle pronajímatel na elektronickou adresu, ze které spotřebitel stížnost zaslal.

Pronajímatel je oprávněn k pronajímání věci na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Spotřebitel má právo se pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) ze smlouvy o nájmu sauny obrátit na příslušný subjekt, kterým je Česká obchodní inspekce, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Webová adresa České obchodní inspekce je: http://www.coi.cz.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Písemnosti zaslané prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb se považují za doručené rovněž v případě, kdy:

        - ji adresát odmítne převzít, a to tímto odmítnutím

        - ji adresát nevyzvedne v úložní lhůtě, a to uplynutím úložní lhůty

        - se vrátí jako nedoručená, ač byla zaslána na adresu uvedenou v nájemní smlouvě, pak se považuje za doručenou 3. pracovní den po odeslání.

Veškerá písemná komunikace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na jejich adresy bydliště/sídla  uvedené v nájemní smlouvě. Písemná forma je zachována také při e-mailové komunikaci za dodržení podmínek dle odst. 3.6 VOP.

Pronajímatel není ve vztahu k nájemci vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

Nájemce tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.

Uzavřením nájemní smlouvy nájemce stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a ceníkem pronajímatele, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je nájemce dostatečným způsobem před vlastním uzavřením nájemní smlouvy upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jsou rovněž zobrazeny na webových stránkách pronajímatele, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce nájemcem.Nájemní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je pronajímatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím osobám.